ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


НМКД МАГІСТРАТУРА

КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИСТЕМ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ПОЛІТИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Організація навчання

Студенти, які навчаються на кафедрі ЗІ, під час навчання вивчають дисциплiни трьох циклів: фундаментальні дисципліни, спеціальні дисципліни та спеціалізовані.

Лекційні заняття. З кожної з дисциплін студентам читається курс лекцій, розділених за темами певного спрямування. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі сучасні технічні засоби, як проектори та мультимедійні дошки. При вивченні загальнотехнічних та спеціалізованих дисциплін студенти повинні не тільки засвоїти певний теоретичний матеріал, але і вміти застосовувати його під час проведення експерименту, здійснювати логічний аналіз різних експериментальних та практичних задач. На цій основі студенти повинні вміти приймати відповідні рішення і реалізовувати їх на практиці. Такі навички і вміння вони набувають під час виконання лабораторного практикуму та на практичних заняттях. В навчальному процесі широко використовуються електронні варіанти посібників і підручників.

Лабораторні роботи. Для кожної з лабораторних робіт є необхідні методичні вказівки і розробки, в яких поряд з теоретичним матеріалом вказуються правила техніки безпеки, методики виконання дослідів, перелік необхідного обладнання, контрольні запитання тощо. Для проведення лабораторних робіт на кафедрі є 2 сучасних комп'ютерних класи з персональними ЕОМ, з’єднаними в комп’ютерну мережу і підключеними до мережі Internet.

Практичні заняття. На практичних заняттях пропонується перелік задач та завдань для самостійного опрацювання, якість виконання яких контролюється на наступних практичних заняттях та на консультаціях. На кафедрі приділяється велика увага самостійній роботі студентів. Ця робота здійснюється як під керівництвом викладача в аудиторний час, так і позааудиторний. Студентам надаються планові і індивідуальні консультації. На кафедрі широко використовуються та постійно оновлюються плакати і таблиці та інші демонстраційні матеріали. Всі навчальні лабораторії кафедри обладнані стендами, які висвітлюють окремі питання захисту інформації.

Оцінювання знань. Оцінюються знання за допомогою кредитно-модульної системи ECTS відповідно до вимог Бoлонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру. Як правило, триместр поділяється на два модулі, в кінці кожного модуля приймається колоквіум. За умови успішної здачі колоквіумів, здійснення лабораторного практикуму, відвідування лекцій та практичних занять, студенти одержують право без екзамену отримати відповідно рейтинговим балам оцінку. Студенти, які протягом триместру не набрали достатньої кількості балів, для отримання оцінки готуються до екзамену або заліку, які заплановані деканатами під час сесії. На екзамені (заліку) студенти мають можливість підвищити оцінку, отриману за результатами кредитно-модульної системи.

На кафедрі постійно працює методичний семінар, на якому розглядаються питання методики викладання дисциплін, підвищення якості викладання, активізації пізнавальної діяльності студентів.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін робочого плану підготовки фахівців спеціальності „Безпека інформаційних і комунікаційних систем” наведено в таблиці "Навчально-методичне забезпечення".

Контакти
Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд. 2426, 2424
Телефон: (0432) 59 83 86, (0432) 59 83 80